Príloha č. 1 k uzneseniu č. 1
predstavenstva Poľsko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
z 1. júla 2009 o prijatí úplného znenia stanov komory.

STANOVY
POĽSKO-SLOVENSKEJ OBCHODNEJ A PRIEMYSELNEJ KOMORY
(ÚPLNÉ ZNENIE)

§ 1.

Poľsko-slovenská obchodná a priemyselná komora, ďalej len „komora“ pôsobí na základe zákona z 30. mája 1989 o hospodárskych komorách (poľská Zbierka zákonov [Dziennik Ustaw] rok 1989, čiastka 35, číslo 195 v znení neskorších predpisov).

§ 2.

1. Názov komory v poľskom jazyku je: „Polsko – Słowacka Izba Przemysłowo – Handlowa“.

2. Názov komory v slovenskom jazyku je: „Poľsko-slovenská obchodná a priemyselná komora“.

§ 3.

1. Sídlom komory je mesto Krakov.

2. Komora pôsobí na území Poľskej republiky i v zahraničí.

3. Komora môže zriaďovať vlastné pobočky na celom území svojej pôsobnosti.

§ 4.

1. Predmetom činnosti komory je:
1) podporovanie a inšpirovanie spolupráce a hospodárskej spolupráce medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou,
2) podporovanie a ochrana obchodných záujmov členov komory,
3) získavanie a rozširovanie informácií o stave hospodárskeho rozvoja a podmienkach podnikania v Poľskej republike a Slovenskej republike,
4) prijímanie stanovísk a formovanie verejnej mienky vo veciach, ktoré sa týkajú poľsko-slovenskej obchodnej spolupráce a záujmov členov komory,
5) organizovanie sympózií, konferencií, seminárov a ďalších propagačných podujatí vyplývajúcich zo štatutárnych úloh komory,
6) organizovanie školení a ďalšieho profesijného vzdelávania pre vlastných členov,
7) poskytovanie pomoci a sprostredkúvanie v procese nadväzovania kontaktov medzi hospodárskymi subjektmi obidvoch krajín,
8) vyhotovovanie posudkov, správ a analýz trhu, ktoré sa týkajú hospodárskej spolupráce medzi subjektmi obidvoch krajín, smerovania rozvoja a pod.

2. Komora realizuje vlastné ciele taktiež prostredníctvom spolupráce s partnerskou slovenskou komorou, ktorá je náprotivkom komory na území Slovenskej republiky, zvlášť formou:
1) spoločného dojednávania programov činnosti,
2) organizovania spoločných podujatí a projektov,
3) každoročného spoločného zasadnutia predstavenstiev komôr,
4) výmeny informácií.

§ 5.

Členmi komory môžu byť podnikateľské subjekty.

§ 6.

1. Uchádzajúci sa subjekt sa stáva členom komory v momente prijatia uznesenia predstavenstvom komory o prijatí medzi členov komory.
2. Za účelom získania členstva v komore musí uchádzajúci sa subjekt podať príslušnú žiadosť predstavenstvu komory o prijatie za členia komory, uhradiť zápisné a podpísať členskú deklaráciu. Podpísaním členskej deklarácie uchádzajúci sa subjekt zároveň uznáva uznesenia stanov komory.

§ 7.

1. Členstvo v komore zaniká v dôsledku:
1) smrti fyzickej osoby,
2) začatia konkurzného konania voči členovi komory,
3) vstúpenia podniku člena komory do likvidácie,
4) zrieknutia sa členstva,
5) vylúčenia predstavenstvom komory.

2. Predstavenstvo komory môže v prípade vážneho porušenia členských povinností schválením uznesenia vylúčiť člena komory, v tom zvlášť, keď daný subjekt mešká so zaplatením členského príspevku viac ako tri mesiace. Predstavenstvo komory neodkladne informuje vylúčenú osobu o prijatí uznesenia.

3. Pred prijatím uznesenia o vylúčení člena komory z dôvodu nezaplatenia členského príspevku má predstavenstvo povinnosť poslať členovi výzvu na zaplatenie.

4. Voči uzneseniu predstavenstva o vylúčení člena komory môže byť podaná sťažnosť valnému zhromaždeniu členov komory prostredníctvom revíznej komisie komory v lehote jeden mesiac odo dňa prijatia uznesenia o vylúčení predstavenstvom komory.

5. Valné zhromaždenie členov komory môže v tajnom hlasovaní zrušiť nadpolovičnou väčšinou hlasov uznesenie predstavenstva komory o vylúčení člena z komory.

§ 8.

1. Každý člen má aktívne a pasívne volebné právo vo voľbách do orgánov komory.
2. Členovia komory môžu využívať činnosť komory, pomoc udeľovanú zo strany komory a výsledky jej činnosti.
3. Povinnosťou člena komory je podporovať komoru v realizácii jej cieľov, dodržiavať stanovy a platiť členské príspevky v určenom termíne.

§ 9.

Orgánmi komory sú:
1) valné zhromaždenie členov komory,
2) predstavenstvo komory,
3) revízna komisia komory.

§ 10.

Valné zhromaždenie členov komory je najvyšším orgánom komory.

§ 11.

1. Riadne valné zhromaždenie členov komory zvoláva predstavenstvo komory, najneskôr v priebehu šiestich mesiacov po uplynutí bilančného roka.

2. Do pôsobnosti riadneho valného zhromaždenia členov komory patrí:
1) preskúmať a potvrdiť správu predstavenstva komory o činnosti komory, ročnú závierku a správu revíznej komisie komory za predchádzajúci bilančný rok,
2) udeliť absolutórium členom orgánov komory za vykonané činnosti.

3. Mimoriadne valné zhromaždenie členov komory zvoláva taktiež predstavenstvo komory v nasledovných prípadoch:
1) ak predstavenstvo komory schváli uznesenie o nutnom zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia členov komory,
2) s návrhom na zvolanie sa na predstavenstvo komory obráti jedna pätina členov komory alebo revízna komisia komory.

4. V prípade, ak predstavenstvo komory mimoriadne valné zhromaždenie členov komory na žiadosť oprávnených subjektov nezvolá, o jeho zvolaní rozhodne revízna komisia komory.

5. Valné zhromaždenie členov komory je zvoláva písomným oznámením, ktoré je zaslané členom komory listom, faxom, alebo elektronickou poštou e-mail. V prípade, ak nie je možné valné zhromaždenie zvolať formou zaslania písomných oznámení, informáciu sa zverejní vo vestníku s celopoľským dosahom.

6. Valné zhromaždenie členov komory zvolané v prvom termíne je právoplatné, ak sa ho zúčastní aspoň polovica členov komory. Valné zhromaždenie členov komory môže byť zvolané zároveň s oznámením o druhom termíne, ak by sa valné zhromaždenie členov komory neuskutočnilo v prvom termíne.

7. Druhý termín valného zhromaždenia členov komory by mal byť vyznačený s upozornením, že sa valné zhromaždenie členov komory v druhom termíne uskutoční len v prípade, ak na prvý určený termín valného zhromaždenia nepríde aspoň polovica členov komory, a s upozornením, že valné zhromaždenie členov komory bude v druhom termíne právoplatné nezávisle od počtu zúčastnených členov komory.

8. Valnému zhromaždeniu členov komory predsedá predseda predsedníctva komory alebo v jeho zastúpení podpredseda predstavenstva komory.

§ 12.

1. Valného zhromaždenia členov komory sa môže zúčastniť každý člen komory; fyzická osoba sa ho môže zúčastniť osobne alebo v zastúpení splnomocnencom a právnickú osobu zastupujú štatutárni zástupcovia alebo splnomocnenec. Splnomocnenie musí byť udelené písomne, inak bude neplatné.

2. Každému členovi patrí na valnom zhromaždení členov komory jeden hlas.

3. Hlasovanie je verejné. Tajné hlasovanie sa nariaďuje v prípade hlasovania o menovaní alebo odvolaní člena orgánu komory, ako aj v prípade, ak o to požiada minimálne jedna tretina členov komory, prítomných na valnom zhromaždení členov komory.

4. Všetky uznesenia valného zhromaždenia členov komory zvolaného v prvom termíne, vrátane uznesení o zmenách v stanovách komory, sú schvaľované nadpolovičnou väčšinou hlasov v prítomnosti minimálne polovice členov komory.

5. Všetky uznesenia valného zhromaždenia členov komory zvolaného v druhom termíne, vrátane uznesení o zmenách v stanovách komory, sú schvaľované nadpolovičnou väčšinou hlasov bez ohľadu na to, koľko je na valnom zhromaždení prítomných členov komory.

§ 13.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia členov komory patrí:
1) schvaľovať správy predstavenstva komory o činnosti komory a schvaľovať finančnú závierku komory za predchádzajúci bilančný rok,
2) udeliť absolutórium členom orgánov komory za vykonanie povinností,
3) schvaľovať správu revíznej komisie komory,
4) voliť a odvolávať členov orgánov komory,
5) určovať počet členov predstavenstva komory,
6) schvaľovať ročný rozpočet komory,
7) schvaľovať program a smerovanie činnosti komory,
8) určovať výšku členských príspevkov,
9) skúmať odvolania týkajúce sa vylúčenia z komory,
10) vykonávať zmeny v stanovách komory,
11) rozpustiť komoru.

§ 14.

1. Valné zhromaždenie členov komory určuje každoročne výšku členského poplatku na nasledujúci bilančný rok.

2. Členské príspevky za daný rok by mali členovia komory uhradiť najneskôr do 31. marca daného roku. V prípade, ak bude člen prijatý alebo vylúčený v priebehu bilančného roka, výška členského poplatku bude proporčne znížená, a členský poplatok by mal byť uhradený v lehote jedného mesiaca od dátumu prijatia do komory na základe uznesenia predstavenstva komory.

3. Členské príspevky sa hradia prevodom na bankový účet komory.

4. Predstavenstvo komory môže vo výnimočných prípadoch udeliť danému členovi pri platbe príspevku zľavu alebo ju rozdeliť na splátky.

§ 15.

1. Predstavenstvo komory môže byť jednočlenné alebo viacčlenné.

2. V prípade, ak je predstavenstvo komory viacčlenné, malo by mať predsedu predstavenstva komory, podpredsedu predstavenstva komory alebo podpredsedov predstavenstva komory, eventuálne členov predstavenstva komory.

3. Funkčné obdobie predstavenstva komory trvá tri roky.

4. Mandáty členov predstavenstva komory sa končia dňom, v ktorom sa koná valné zhromaždenie členov komory, ktoré schváli účtovnú závierku za posledný úplný bilančný rok, v ktorom člen predstavenstva komory plní svoju funkciu.

5. Mandát člena predstavenstva komory menovaného pred uplynutím volebného obdobia zaniká zároveň s ukončením mandátov ostatných členov predstavenstva komory.

6. Mandát člena predstavenstva komory zaniká taktiež jeho smrťou, vzdaním sa mandátu alebo odvolaním ho valným zhromaždením členov komory.

§ 16.

Ak je predstavenstvo komory viacčlenné, uznesenia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov. V prípade rovnakého počtu hlasov rozhoduje hlas predsedu predstavenstva komory.

§ 17.

1. Predstavenstvo komory spravuje činnosť komory a zastupuje ju navonok.

2. Do predstavenstva komory môžu byť menované osoby, ktoré sú členmi komory, alebo osoby spoza komory.

3. Každý člen predstavenstva komory má právo i povinnosť spravovať činnosť komory a zastupovať ju.

4. Právo člena komory spravovať činnosti komory a zastupovať ju sa týka všetkých súdnych a mimosúdnych úkonov komory.

5. Predstavenstvo komory má povinnosť vyhotovovať finančnú závierku a správu predstavenstva komory o činnosti komory za predchádzajúci bilančný rok a predložiť predmetné správy valnému zhromaždeniu členov komory za účelom ich schválenia.

6. Predstavenstvo komory každoročne stanoví na daný bilančný rok plán činnosti a spôsob vykonávania štatutárnych úloh komory.

§ 18.

Ak je predstavenstvo komory viacčlenné, vyžaduje sa, aby komoru zastupovali dvaja členovia predstavenstva komory spoločne.

§ 19.

1. Na vykonávanie bežnej činnosti komory môže predstavenstvo komory menovať riaditeľa kancelárie komory. K jeho povinnostiam bude patriť organizácia a vedenie kancelárie komory.

2. Predstavenstvo komory udelí riaditeľovi kancelárie komory špeciálne plnomocenstvo na vykonávanie konkrétnych činností.

3. Plnomocenstvo, o ktorom sa hovorí v odseku 2 tohto paragrafu, musí byť udelené písomne, inak bude neplatné.

§ 20.

1. Za účelom nadviazania širšej spolupráce s inými subjektmi a organizáciami, ktoré majú podobné štatutárne úlohy ako komora, predstavenstvo komory môže vytvoriť programovú radu, pričom určí jej personálne zloženie a rozsah činnosti.

2. Predstavenstvo komory vyberá predsedu programovej rady, ktorý stojí na jej čele.

3. Predseda programovej rady sa zúčastňuje zasadnutí predstavenstva a má poradný hlas.

§ 21.

1. Revízna komisia komory je trojčlenná.

2. Funkčné obdobie členov revíznej komisie komory trvá päť rokov.

3. Členom revíznej komisie komory nemôže byť člen predstavenstva komory.

4. Mandáty členov revíznej komisie komory sa končia dňom, v ktorom sa koná valné zhromaždenie členov komory, ktoré schváli účtovnú závierku za posledný úplný bilančný rok, v ktorom člen revíznej komisie komory plní svoju funkciu.

5. Mandát člena revíznej komisie zaniká taktiež jeho smrťou, vzdaním sa mandátu alebo odvolaním ho valným zhromaždením členov komory.

§ 22.

1. Revízna komisia komory kontroluje činnosť komory vo všetkých oblastiach jej činnosti formou:
1) bežnej a ročnej kontroly finančného hospodárenia komory,
2) skúmania účtovných dokumentov komory,
3) vyhotovovania každoročnej správy z preskúmania správy predstavenstva komory o činnosti komory a predloženia jej riadnemu valnému zhromaždeniu členov komory.

2. Revízna komisia nie je oprávnená vydávať predstavenstvu komory záväzné nariadenia týkajúce sa spravovania záležitostí komory.

§ 23.

1. Komora vykonáva neziskovú činnosť.

2. Majetkom komory sú:
1) členské príspevky,
2) poplatky za zápisné do komory,
3) bezplatne udelené výhody, vrátane pozostalostí, darov a odkazov v závete,
4) subvencie a dotácie,
5) príjmy z vykonávania štatutárnych úloh komory,
6) iné príjmy z majetku komory.

§ 24.

1. Komora môže viesť hospodársku činnosť v rozsahu školstva na vyššom stupni než sú základné školy a vyššom stupni než sú stredné školy, vykonávania výskumov a technických analýz, reklamy, poradenskej činnosti v oblasti podnikania a riadenia, prieskumu trhu a verejnej mienky, realizácie výskumných a vývojových práv v oblasti spoločenských a humanitných vied, činnosti členských organizácií a činnosti spojenej s rekreáciou, kultúrou a športom.

2. O začatí podnikateľskej činnosti komory rozhoduje predstavenstvo komory.

3. Príjmy komory z podnikateľskej činnosti môžu byť určené výlučne na realizáciu štatutárnych cieľov a úloh komory

4. Členovia komory nemajú nárok na majetok komory a nezodpovedajú vlastným majetkom za záväzky komory.

§ 25.

Bilančným rokom je kalendárny rok.

§ 26.

1. Komora môže byť zrušená na základe uznesenia valného zhromaždenia členov komory schváleného trojštvrtinovou väčšinou hlasov členov prítomných na valnom zhromaždení, ako aj v iných prípadoch stanovených právom.

2. V dňu prijatia uznesenia o zrušení komory sa členovia predstavenstva komory stávajú likvidátormi komory.

3. Likvidátori by mali ukončiť všetky bežné činnosti a veci komory, speňažiť majetok komory a odovzdať zvyšný majetok komory subjektu, o ktorom sa hovorí v odseku 4 tohto paragrafu.

4. V prípade zrušenia a likvidácie komory bude jej majetok odovzdaný inej právnickej osobe, ktorá sídli na území Poľskej republiky a ktorej štatutárne ciele sú podobné ako štatutárne ciele komory.

5. Právnickú osoby, o ktorej sa hovorí v predchádzajúcom odseku, vyberie likvidátor alebo likvidátori podľa vlastného uváženia, pričom zohľadnia obmedzenia vyplývajúce z odseku 4 tohto paragrafu.

§ 27.

V záležitostiach, ktoré neupravujú tieto stanovy, sa použijú predpisy zákona z 30. mája 1989 o hospodárskych komorách (poľská Zbierka zákonov [Dziennik Ustaw] rok 1989, čiastka 35, číslo 195 v znení neskorších).

§ 28.

Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením členov komory.

Close Menu