KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Wypełniając obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”), niniejszym informuję, że:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Cebulski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Cebulski PRO SLOVAKIA, adres: ul. Kazimierza Wielkiego 43/12,
  30–074 Kraków (dalej jako „Administrator” lub „PRO SLOVAKIA”).
 • Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adresem poczty elektronicznej: office@proslovakia.com.pl.
 • Administrator przetwarza dane osobowe (w szczególności informacje zawarte w treści korespondencji oraz dane kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji), w celu:
 1. prowadzenia komunikacji dotyczącej przesłanych przez Panią/Pana zapytań, współpracy lub utrzymania bieżących relacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest
  6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na otrzymane zapytania, w tym dotyczące działalności gospodarczej oraz polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 2. przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosków. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości odpowiedzi na przesłane pisma, zgłoszenia i wnioski;
 3. w przypadku skierowania przez Panią/Pana do Administratora zlecenia wykonania usług, Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zlecenia. Podstawą prawną przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy;
 4. ochrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzanie w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obwiązującymi przepisami prawa.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. pracownicy i współpracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych;
 2. podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności:
 • dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
 • podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 1. inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
 • podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne;
 1. podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia komunikacji, a następnie będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia komunikacji, na wypadek dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może okazać się konieczne do realizacji celu, w którym są udostępniane.
 • Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, otrzymania kopii danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.
 • W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Jeśli chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, o których mowa powyżej
  w pkt 8 i 9, należy skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: office@proslovakia.com.pl lub adres prowadzenia działalności wskazany w pkt 1 i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce Pani/Pan skorzystać.
 • Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 

 

 

Close Menu