POĽSKO – SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA
so sídlom v Krakove

ČO PONÚKAME?

/ Rovnaké služby poskytuje komora aj pre slovenské firmy a organizácie /

I. Spájanie firiem a organizácií z Poľska s firmami a organizáciami zo Slovenska

Oblasti činností:

 • výmena tovarov,
 • produkcia, kooperácia, materiálové zabezpečenie,
 • investície, nehnuteľnosti,
 • právne poradenstvo a služby v oblasti hospodárskej činnosti,
 • iné potreby,
 • databáza firiem a organizácií.

Formy spájania firiem a združení

1. Prezentácia ponuky a informačných materiálov prostredníctvom Transhraničného centra hospodárskych informácií.

2. Prezentácia ponuky a informácií o poľských firmách v:

 • Slovensko – Poľskej obchodnej a priemyselnej komore – so sídlom v Žiline,
 • Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore SOPK – RK Košice,
 • Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore SOPK – RK Prešov,
 • iných odborných a obchodných združeniach na Slovensku,
 • známych spoločensko-hospodárskych periodikách na Slovensku.

3. Propagačné podujatia a prezentácie vo vybranom odbore produkcie alebo služieb realizované na základe spolupráce s hospodárskymi komorami v krajských mestách Slovenska:

 • priestory na prezentácie a podujatia (prenájom priestorov na stretnutia alebo prezentácie),
 • tlač aj zasielanie pozvánok pre potenciálnych klientov,
 • výstava ponúkaných výrobkov, resp. služieb,
 • tlmočenie aj tlač ponuky, prezentačných textov a informácií,
 • bankety a catering,
 • ubytovanie.

4. Prezentácia na vybraných veľtržno-výstavných podujatiach na Slovensku, individuálna prezentácia alebo spoločný stánok:

 • vypracovanie prehľadu najdôležitejších výstav v odbore pre členské firmy ako aj potenciálnych klientov, výstavné podujatia finančne podporované ministerstvom,
 • vypracovanie komplexného projektu služieb v oblasti veľtržno-výstavných podujatí (prenájom výstavnej plochy, výstavba stánku, ubytovanie, hostesky ovládajúce poľský aj slovenská jazyk, preklad reklamných a informačných materiálov).

5. Ekonomicko-právne informácie o slovenských firmách:

 • predmet činnosti,
 • manažment a kontaktné osoby,
 • overenie vierohodnosti (spoľahlivosti) obchodných partnerov.

6. Právna pomoc na území Slovenska :

 • pomoc v oblasti zakladania kapitálových spoločností, organizačných jednotiek, resp. obchodných zastúpení,
 • pomoc pri registrácii hospodárskej činnosti,
 • pomoc pri uzatváraní obchodných kontraktov a zmlúv (texty zmlúv, stretnutia, rokovania, atď.),
 • organizačné služby a výpomoc v oblasti realizácie hospodárskej činnosti:
  • výber vhodných priestorov na prevádzku činností,
  • výber pracovníkov,
  • účtovníctvo, finančné poradenstvo, atď.

7. Prieskum trhového segmentu, marketingové činnosti podľa individuálnych požiadaviek a potrieb zákazníka.

8. Organizovanie konzultácií so špecialistami z Vašej oblasti zo Slovenska aj Poľska:

 • daňové poradenstvo,
 • marketingové poradenstvo,
 • prieskum a analýzy trhu.

9. Tlmočenie a preklady v oblasti:

 • ponuky, informačných a reklamných materiálov,
 • technickej a tendrovej dokumentácie, ako aj obslužných inštrukcií,
 • prednášok, článkov, atď.,
 • obchodnej korešpondencie,
 • návštev, stretnutí, konferencií,
 • informačných materiálov v slovenskej i poľskej jazykovej verzii.

10. Pomoc členom komory pri získavaní vonkajších prostriedkov za účelom realizácie poľsko-slovenských aj vlastných projektov.

II. Účasť komory na projektoch pod záštitou župana Malopoľskeho kraja

1. Účasť komory na realizácii dohody spolupráci medzi:

a) Malopoľským Vojvodstvom a Prešovským samosprávnym krajom,
b) Malopoľským Vojvodstvom a Žilinským samosprávnym krajom.

v hospodárskej a spoločensko-hospodárskej oblasti, obzvlášť:

 • podpora rozvoja podnikania a obchodných kontaktov medzi subjektmi a inštitúciami malého a stredného podnikania oboch samosprávnych jednotiek prostredníctvom činností opísaných v bode I,
 • realizácia a spracovávanie analýz a informácií týkajúcich sa problematiky Slovenska (hospodárstvo, propagácia regiónu, cestovný ruch, veda, vzdelávanie, kultúra) na základe poverenia Úradu župana Malopoľského kraja.

2. Nadviazanie spolupráce s predsedami samosprávnych krajov a miestnymi samosprávami v oblasti poľsko-slovenských iniciatív za sprostredkovania Euroregiónu „Tatry“.

3. Pomoc vysokým školám, vedecko-vzdelávacím inštitúciám a kultúrnym inštitúciám Malopoľského regiónu pri rozširovaní kontaktov so slovenskými partnermi, ako aj vytvorenie možnosti zamestnania slovenských absolventov v poľských firmách a poľských absolventov v slovenských firmách.

Propagácia poľsko-slovenských iniciatív na internetových stránkach Úradu primátora mesta Krakova, Úradu Malopoľskeho samosprávneho kraja a u partnerov komory na Slovensku.

III . Účasť komory v iniciatívach vyplývajúcich z medzištátnych zmlúv, iniciatívach veľvyslanectva a Ekonomického oddelenia Poľskej republiky m. in.:

 • vypracovanie a prezentácia stanoviska komory pre potreby Poľsko-Slovenskej medzištátnej komisie v problematike Transhraničnej spolupráce,
 • účasť poľských firiem v každoročných hospodárskych misiách,
 • účasť na spoločných i samostatných iniciatívach Slovensko-Poľskej obchodnej a priemyselnej komory v Žiline.

IV. Spolupráca Poľsko-Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory s regionálnymi komorami a organizáciami, ktoré sa zaoberajú poľsko-slovenskou spoluprácou.

Close Menu