Komunikat

W dniu 10 listopada w Hali Expo w Krakowie obyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polsko – Słowackiej Izby Przemysłowo – Handlowej, w związku z sytuację epidemiczną obejmujące dwa ostatnie lata obrotowe – 2019 i 2020. Przedmiotem Zgromadzenia było rozpatrzenie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdań finansowych, a także udzielenie absolutorium członkom organów Izby.

Sprawozdania Zarządu z działalności Izby, sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej zostały rozpatrzone i zatwierdzone jednogłośnie odrębnymi uchwałami za lata 2019 i 2020.

Każdy z członków organów Izby uzyskał absolutorium z wykonania swojej funkcji w poszczególnych latach obrotowych. Do następnej kadencji Zarządu Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej zostali powołani: Piotr Cebulski jako Prezes Zarządu, Paulina Szmolke i Andrzej Orecki jako Wiceprezesi Zarządu, Stanisław Słysz, Stanisław Łukaszczyk  oraz Vladislav Chlipala jako Członkowie Zarządu.

Stanowiska w Komisji Rewizyjnej obejmą Jerzy Prażuch – Przewodniczący, Ewa Woch i Tadeusz Sitarz.

Zgromadzenie ustaliło ponadto wysokość składek członkowskich na rok 2022 uwzględniając rosnące koszty działalności Izby. Dla przedsiębiorców składka będzie wynosić 800 zł, natomiast dla osób fizycznych 200 zł.

Zaktualizowane deklaracje członkowskie zostały umieszczone w rubryce „Deklaracja” na  naszej stronie internetowej. (http://polskoslowackaizba.pl/deklaracja/ ).

Close Menu