Załącznik nr 1 do uchwały nr 1
Zarządu Polsko – Słowackiej Izby Przemysłowo – Handlowej
z dnia 1 lipca 2009 roku o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Izby.

STATUT
POLSKO – SŁOWACKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO – HANDLOWEJ
(TEKST JEDNOLITY)

§ 1.

Polsko – Słowacka Izba Przemysłowo – Handlowa, zwana dalej „Izbą” działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz.U. 1989r, poz. 35, nr 195 z późn.zm.).

§ 2.

1. Nazwa Izby w języku polskim brzmi: „Polsko – Słowacka Izba Przemysłowo – Handlowa”.

2. Nazwa Izby w języku słowackim brzmi: „Polsko – Slovenska Obchodna a Priemyselna Komora”.

§ 3.

1. Siedzibą Izby jest miasto Kraków.

2. Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3. Izba może tworzyć swoje oddziały na całym obszarze swojej działalności.

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Izby jest:
1) popieranie, inspirowanie i wspieranie rozwoju i współpracy gospodarczej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Słowacką,
2) popieranie i ochrona interesów gospodarczych swoich członków,
3) pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o stanie rozwoju gospodarki i warunkach działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej,
4) zajmowanie stanowisk oraz kształtowanie opinii publicznej w sprawach dotyczących polsko – słowackiej współpracy gospodarczej i interesów swoich członków,
5) organizacja sympozjów, konferencji, seminariów oraz innych imprez promocyjnych związanych z prowadzona działalnością statutową Izby,
6) organizacja szkoleń oraz zajęć dokształcania zawodowego swoich członków,
7) popieranie i pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi obu krajów,
8) sporządzanie opinii, sprawozdań i analiz rynkowych dotyczących współpracy gospodarczej pomiędzy podmiotami obu krajów, kierunków rozwoju itp.

2. Izba realizuje swoje cele także poprzez współpracę ze słowacką izbą partnerską będącą odpowiednikiem Izby na terenie Republiki Słowackiej, w szczególności poprzez:
1) wzajemne uzgadnianie programów działalności,
2) organizowanie wspólnych imprez i projektów,
3) doroczne wspólne posiedzenia Zarządów Izb,
4) wymianę informacji.

§ 5.

Członkami Izby mogą być przedsiębiorcy.

§ 6.

1. Przyjęcie w poczet członków Izby następuje z chwilą podjęcia przez Zarząd Izby uchwały o przyjęciu w poczet członków Izby.

2. W celu uzyskania członkostwa w Izbie podmiot kandydujący winien złożyć do Zarządu Izby stosowny wniosek o przyjęcie w poczet członków Izby, uiścić opłatę wpisową oraz podpisać deklarację członkowską. Podpisanie deklaracji członkowskiej jest równoznaczne z uznaniem przez podmiot kandydujący, postanowień statutu Izby.

§ 7.

1. Utrata członkostwa Izby następuje wskutek:
1) śmierci osoby fizycznej,
2) wszczęcia wobec członka Izby postępowania upadłościowego,
3) postawienia przedsiębiorstwa członka Izby w stan likwidacji,
4) zrzeczenia się członkostwa,
5) wykluczenia przez Zarząd Izby.

2. Zarząd Izby w drodze uchwały może wykluczyć członka z Izby w razie istotnego naruszenia obowiązków członkowskich, w tym w szczególności gdy dany podmiot zalega ze składkami członkowskimi przez okres dłuższy niż trzy miesiące. O podjęciu uchwały Zarząd Izby niezwłocznie informuje wykluczoną osobę.

3. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu członka Izby z powodu zalegania z płatnością składek członkowskich Zarząd Izby jest obowiązany wezwać pisemnie członka Izby do zapłaty.

4. Uchwała Zarządu Izby o wykluczeniu członka z Izby może zostać zaskarżona przez wykluczonego członka do Walnego Zgromadzenia Członków Izby za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej Izby w terminie jednego miesiąca od dnia podjęcia przez Zarząd Izby uchwały o wykluczeniu.

5. Walne Zgromadzenie Członków Izby może uchylić uchwałę Zarządu Izby o wykluczeniu z Izby w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 8.

1. Każdemu członkowi Izby przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do organów Izby.
2. Członkowie Izby mogą korzystać z działalności, pomocy oraz dorobku Izby.
3. Obowiązkiem członka Izby jest wspieranie Izby w realizacji jej celów, przestrzeganie Statutu oraz terminowe uiszczanie składek członkowskich.

§ 9.

Organami Izby są:
1) Walne Zgromadzenie Członków Izby,
2) Zarząd Izby,
3) Komisja Rewizyjna Izby.

§ 10.

Walne Zgromadzenie Członków Izby jest najwyższym organem Izby.

§ 11.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby zwoływane jest przez Zarząd Izby, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

2. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby jest:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Izby z działalności Izby, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej Izby za ubiegły rok obrotowy,
2) udzielenie członkom organów Izby absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby zwoływane jest także przez Zarząd Izby w następujących przypadkach:
1) gdy Zarząd Izby podejmie uchwałę konieczności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby,
2) z wnioskiem o zwołanie zwróci się do Zarządu Izby jedna piąta członków Izby bądź Komisja Rewizyjna Izby.

4. W przypadku niezwołania przez Zarząd Izby Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby na wniosek uprawnionych podmiotów, o zwołaniu decyduje Komisja Rewizyjna Izby.

5. Walne Zgromadzenie Członków Izby zwołuje się za pośrednictwem pisemnych zaproszeń wysłanych do członków Izby. Zaproszenia mogą zostać wysłane listownie, faxem, bądź pocztą elektroniczną e-mail. W razie niemożności zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Izby poprzez wysłanie pisemnych zaproszeń, zamieszcza się ogłoszenie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

6. Walne Zgromadzenie Członków Izby zwołane w pierwszym terminie jest ważne jeżeli przybędzie na nie co najmniej połowa Członków Izby. Walne Zgromadzenie Członków Izby może zostać zwołane równocześnie ze wskazaniem drugiego terminu, na wypadek nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia Członków Izby w pierwszym terminie.

7. Drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków Izby winien zostać wyznaczony z zaznaczeniem, iż Walne Zgromadzenie Członków Izby w drugim terminie odbędzie się, o ile na pierwszy termin Zgromadzenia nie przybędzie co najmniej połowa Członków Izby oraz zaznaczeniem, iż Walne Zgromadzenie Członków Izby w drugim terminie będzie ważne bez względu na ilość obecnych Członków Izby.

8. Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby przewodniczy Prezes Zarządu Izby lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu Izby.

§ 12.

1. Na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby każdy członek Izby może uczestniczyć osoba fizyczna osobiście lub przez pełnomocnika, a osoba prawna poprzez statutowych przedstawicieli lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Każdemu członkowi Izby przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby.

3. Głosowania są jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadku głosowania nad wyborem lub odwołaniem członka organu Izby, a także jeżeli zażąda tego co najmniej jedna piąta członków Izby obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby.

4. Wszelkie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby zwołanego w pierwszym terminie, w tym także uchwały dotyczące zmiany Statutu Izby, podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Izby.

5. Wszelkie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby zwołanego w drugim terminie, w tym także uchwały dotyczące zmiany Statutu Izby, podejmowane są zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych na Zgromadzeniu Członków Izby.

§ 13.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby należy:
1) zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Izby z działalności Izby oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego Izby za ubiegły rok obrotowy,
2) udzielanie członkom organów Izby absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
3) zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Izby,
4) wybór i odwoływanie członków organów Izby,
5) ustalanie liczby członków Zarządu Izby
6) uchwalanie rocznego budżetu Izby,
7) uchwalanie programu i kierunków działalności Izby,
8) ustalania wysokości składek członkowskich,
9) rozpatrywanie odwołań dotyczących wykluczenia z Izby,
10) dokonywanie zmian w Statucie Izby,
11) rozwiązanie Izby.

§ 14.

1. Walne Zgromadzenie Członków Izby ustala corocznie wysokość składki członkowskiej na kolejny rok obrotowy.

2. Składki członkowskie za dany rok winny zostać zapłacone przez członków Izby najpóźniej do trzydziestego pierwszego marca danego roku. W przypadku przyjęcia lub wykluczenia z Izby w trakcie roku obrotowego, wysokość składki członkowskiej ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu, a składka winna zostać zapłacona w ciągu miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków uchwałą Zarządu Izby.

3. Składki członkowskie płatne są przelewem na rachunek bankowy Izby.

4. W wyjątkowych przypadkach Zarząd Izby może przyznać danemu członkowi zniżkę przy opłacaniu składki lub rozłożyć płatność składki na raty.

§ 15.

1. Zarząd Izby jest jedno- lub wieloosobowy.

2. W przypadku, gdy Zarząd Izby jest więcej niż jednoosobowy, winien on składać się z Prezesa Zarządu Izby, Wiceprezesa Zarządu Izby lub Wiceprezesów Zarządu Izby i ewentualnie Członków Zarządu Izby.

3. Kadencja Zarządu Izby trwa trzy lata.

4. Mandat członka Zarządu Izby wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków Izby zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu Izby.

5. Mandat członka Zarządu Izby powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu Izby wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu Izby.

6. Mandat członka Zarządu Izby wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu Izby przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.

§ 16.

W przypadku wieloosobowego Zarządu Izby uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga Prezes Zarządu Izby.

§ 17.

1. Zarząd Izby prowadzi sprawy Izby i reprezentuje Izbę na zewnątrz.

2. Do Zarządu Izby mogą być powołane osoby spośród członków Izby lub spoza ich grona

3. Każdy członek Zarządu Izby ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Izby i jej reprezentowania.

4. Prawo członka Zarządu Izby do prowadzenia spraw Izby oraz jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Izby.

5. Zarząd Izby ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Izby z działalności Izby za poprzedni rok obrotowy oraz przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby przedmiotowych sprawozdań celem zatwierdzenia.

6. Zarząd Izby ustala corocznie na dany rok obrotowy plan działania i sposób realizacji statutowych celów Izby.

§ 18.

W przypadku wieloosobowego Zarządu Izby do reprezentacji Izby wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Izby łącznie.

§ 19.

1. Dla prowadzenia bieżącej działalności Izby Zarząd Izby może powołać Dyrektora Biura Izby, którego obowiązkiem będzie organizacja i prowadzenie biura Izby.

2. Zarząd Izby może udzielić Dyrektorowi Biura Izby pełnomocnictwa szczególnego do podejmowania określonych czynności.

3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu winno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20.

1. W celu nawiązania szerszej współpracy z innymi podmiotami i organizacjami, których statutowe cele zbieżne są ze statutowymi celami Izby, Zarząd Izby może powołać Radę Programową, ustalając jej skład osobowy i zakres działania.

2. Zarząd Izby wybiera Przewodniczącego Rady programowej, który stoi na jej czele.

3. Przewodniczący Rady Programowej Izby uczestniczy w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 21.

1. Komisja Rewizyjna Izby składa się z trzech członków.

2. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej Izby trwa trzy lata.

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej Izby nie może być członek Zarządu Izby.

4. Mandaty członków Komisji Rewizyjnej Izby upływają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków Izby zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej Izby.

5. Mandat członka Komisji Rewizyjnej Izby wygasa także w razie śmierci, złożenia rezygnacji bądź odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.

§ 22.

1. Komisja Rewizyjna Izby sprawuje stały nadzór nad działalnością Izby we wszystkich dziedzinach jej działalności poprzez:
1) bieżącą i roczną kontrolę gospodarki finansowej Izby,
2) badanie dokumentów księgowych Izby,
3) sporządzanie corocznego sprawozdania z badania sprawozdania Zarządu Izby z działalności Izby oraz przedstawianie go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby.

2. Komisja Rewizyjna nie ma prawa wydawania Zarządowi Izby wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Izby.

§ 23.

1. Izba działa w celach niezarobkowych.

2. Majątek Izby składa się z:
1) składek członkowskich,
2) opłat uiszczanych tytułem wpisu w poczet członków Izby,
3) nieodpłatnych przysporzeń w tym spadków, darowizn i zapisów,
4) subwencji i dotacji,
5) wpływów z działalności statutowej Izby,
6) innych dochodów z majątku Izby.

§ 24.

1. Izba może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie szkolnictwa na poziomie wyższym niż podstawowe oraz wyższym niż średnie, przeprowadzania badań i analiz technicznych, reklamy, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, badania rynku i opinii publicznej, przeprowadzania prac badawczo – rozwojowych w dziedzinach nauk społecznych i humanistycznych, działalności organizacji członkowskich oraz działalności związanej z rekreacją, kulturą i sportem.

2. O podjęciu działalności gospodarczej przez Izbę decyduje Zarząd Izby.

3. Dochody Izby uzyskane z prowadzenia działalności gospodarczej mogą zostać przeznaczone wyłącznie na realizację celów i zadań statutowych Izby.

4. Członkowie Izby nie mają prawa do majątku Izby i nie odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania Izby.

§ 25.

Rokiem obrotowym Izby jest rok kalendarzowy.

§ 26.

1. Izba może zostać rozwiązana uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Izby podjętą większością trzech czwartych głosów obecnych na Zgromadzeniu, jak również w innych przypadkach prawem przewidzianych.

2. Z dniem podjęcia uchwały o rozwiązaniu Izby członkowie Zarządu stają się Likwidatorami Izby.

3. Likwidatorzy winni zakończyć wszystkie bieżące sprawy Izby, spieniężyć majątek Izby oraz przekazać pozostały majątek Izby podmiotowi, o którym mowa w ustępie 4 niniejszego paragrafu.

4. W razie rozwiązania i likwidacji Izby jej majątek zostanie przeznaczony dla innej osoby prawnej posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której statutowe cele będą zbliżone do statutowych celów Izby.

5. Wyboru osoby prawnej, o której mowa w ustępie poprzednim dokonają Likwidator lub Likwidatorzy Izby według własnego uznania z uwzględnieniem ograniczenia wynikającego z ustępu 4 niniejszego paragrafu.

§ 27.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz.U. 1989r, poz. 35, nr 195 z późn.zm.).

§ 28.

Statut wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

 

Kliknij tutaj aby pobrać statut w wersji pdf.

Close Menu