Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polsko – Słowackiej Izby Przemysłowo – Handlowej

W dniu 23 września 2022 r.

w Hali Expo w Krakowie obyło się

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polsko – Słowackiej Izby Przemysłowo – Handlowej.

Obrady odnosiły się do działalności Izby w roku obrotowym 2021. Przedmiotem Zgromadzenia było rozpatrzenie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdań finansowych, a także udzielenie absolutorium członkom organów Izby. Spotkanie to było również okazją do omówienia działań podjętych w celu promowania działalności Izby i wspierania przedsiębiorców zainteresowanych współpracą, powiększenia się Izby o nowych członków oraz przedstawienia inicjatyw i wydarzeń zaplanowanych na 2023 r.

Sprawozdania Zarządu z działalności Izby, sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok obrotowy 2021, zostały rozpatrzone i zatwierdzone jednogłośnie uchwałami Zgromadzenia. Każdy z członków organów Izby uzyskał absolutorium z wykonania swojej funkcji w ostatnim roku obrotowym.

Bez zmian pozostał skład osobowy organów Polsko – Słowackiej Izby Przemysłowo – Handlowej, czyli Zarząd Izby, w którego gronie zasiadają: Piotr Cebulski, jako Prezes Zarządu, Paulina Szmolke i Andrzej Orecki, jako Wiceprezesi Zarządu, Stanisław Słysz, Stanisław Łukaszczyk i Vladislav Chlipala, jako Członkowie Zarządu, oraz Komisja Rewizyjna w której skład wchodzą: Jerzy Prażuch – Przewodniczący, Ewa Woch i Tadeusz Sitarz.

Zgromadzenie zgodnie ustaliło, że wysokość składek członkowskich na rok 2023, podobnie jak w zeszłym roku, będzie wynosić 800 zł dla przedsiębiorców natomiast dla osób fizycznych 200 zł.

Close Menu